Model course

 

 

 

    Tokyo→Mt. Fuji→Matsumoto Castle→Kyoto→Tokyo  

    Tokyo→Hokkaido→Tokyo